ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A DE AGOSTINI Italia S.p.A. a „Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény” című sorozat és mellékletei, valamint a hozzá kapcsolódó előfizetői ajándéktárgyak megvásárlására és kiszállítására vonatkozó feltételeket, valamint a felek alapvető jogait és kötelezettségeit Magyarországra kiterjedő hatállyal jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
I./
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


1./ Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása során: 1.1. Szállító:

Cégnév: DE AGOSTINI Publishing S.p.A.
Székhely: Olaszország, Via Giovanni Da Verrazano 15, 28100 Novara
Adószám: 30447114-2-51
Weboldal: www.deagostini.hu
Levelezési cím: 1660 Budapest, Pf.: 397.
Telefonszám: +36-1/688-1489
E-mail: volkswagen@suvet.hu


1.2. Megrendelő: az a nagykorú természetes vagy nyilvántartásba vett jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a Szállítóval szállítási szerződést köt a „Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény” magazinsorozat megvásárlására.

1.3. Előfizető: az a Megrendelő, aki vagy amely a Szállítóval előfizetési szerződést köt a „Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény” magazinsorozat rendszeres megvásárlására.

1.4. Szerződő Felek: Szállító és Megrendelő együttesen.

1.5. Szállítási szerződés: a Szerződő Felek között létrejött megállapodás, amely alapján a Szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és a vételárát megfizetni.

1.6. Előfizetési szerződés: a Szerződő Felek között létrejött olyan Szállítási szerződés, amely alapján a Szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot rendszeresen visszatérő időközönként, a kikötött későbbi időpontokban a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és a vételárát megfizetni.

1.7. Termék: a Szállító által gyártott és Magyarországon előfizetésben a Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.) közreműködésével – maga által forgalmazott „Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény” magazinsorozat és mellékletei, valamint az Előfizetési szerződés alapján hozzátartozó ajándéktárgyak.

1.8. Vételár: a Megrendelő által a Termékért a Szállítónak fizetendő pénzösszeg.

1.9. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § 11. pontjában meghatározott eszközök közül csak a telefon és az elektronikus levelező rendszer (e-mail).

II./
A TERMÉK


2.1. A Termék lapszámokból áll, amelyek tartalmaznak egy-egy magazint, valamint egy 1:43 méretarányú Volkswagen fémmodellt.

2.2. A Termék Szállító által tervezett hossza 70 lapszám azzal, hogy Szállító – a fogyasztói igények időközben történő változásaira tekintettel - fenntartja magának a jogot a sorozat hosszának utólagos módosítására. Ha a Megrendelő nem fogadja el a Szállító utólagos szerződésmódosítását, úgy a Termék visszaküldése a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondásnak minősül.

2.3. A Termék kiskereskedelmi forgalomba történő bevezetésének kezdő időpontja 2021. augusztus 23. napja. A II. lapszám megjelenésének időpontja 2021. szeptember 6., a III. lapszám megjelenésének időpontja 2021. szeptember 20., a IV. lapszám megjelenésének ideje 2021. október 4. A sorozat további lapszámai kéthetente jelennek meg. A termék előfizetők részére történő értékesítése 2021. május 15-én kezdődik azzal, hogy az első előfizetői küldemények kiküldésére 2021. május 27-én kerül sor.

2.4. A Termék vételárát jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A vételár megfizetésének határideje a készpénz-átutalási megbízás kézhezvételét követő 15. nap, amelyet Megrendelő – az utánrendelés kivételével – utólag, a Termék kiszállításával egyidejűleg, a csomag részeként vesz át. Szállító a vételár teljes kiegyenlítéséig a Terméken a tulajdonjogát fenntartja.

2.4.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a Termékek árát, azonban ezzel a jogával kizárólag indokolt esetben élhet, vagyis indokoltnak tekinthető bármely objektív ok, amely a jelentős és a Szolgáltató befolyásán kívül álló előre nem látott események szükségszerű kezeléséhez köthető. Indokolt esetnek tekinthető ennek megfelelően, például: a beszerzési forrás és előállítási költség, szállítási költség, postai díjak, valamint az infláció mértékének jelentős mértékű növekedése. A Szolgáltató tájékoztat az árváltozásról megfelelő értesítés formájában, pontosan rögzítve az árváltozás hatálybalépésének/bevezetésének dátumát.

A Termékeket illetően a Szolgáltató által közölt egyoldalú ár változtatást követően, a Vevőnek jogában áll az Előfizetését díjmentesen visszavonni az Ügyfélszolgálat címére: De Agostini Publishing S.p.A., 1660 Budapest, Pf.: 397; (továbbiakban a „Cím”) küldött írásbeli értesítéssel, amelyben előfizetésének a törlését kéri. Ebben az esetben a Vevőnek jogában áll visszaigényelni a már átvett és kifizetett Termékek árát; az ár visszatérítéséhez azonban a Vevő köteles visszaküldeni az előfizetés visszavonásáról szóló értesítéssel együtt a megadott Címre a korábban már megvásárolt termékeket is – amelyek árának a visszatérítését igényli – 30 (harminc) napon belül, miután megkapja a Szolgáltató értesítését az árváltozásról (továbbiakban az „Előfizetés törlésének időszaka”). A Vevő nem jogosult a megvásárolt termékek árát visszaigényelni, ha elmulasztja visszaküldeni az érintett termékeket az előfizetés visszavonásáról szóló írásbeli értesítéssel együtt az előfizetés törlésének időszakán belül a megadott Címre. Az előfizetés törlésének időszaka azzal a kezdő nappal lép hatályba, amikor a Szolgáltató megkapja az értesítést az előfizetés visszavonásáról.

2.5. A Termék teljes sorozatára vonatkozó megrendelés benyújtására nincs mód.

III./
A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE


3.1. Szerződő Felek között a megállapodás létrejöhet a weboldalon keresztül, előfizetői kupon postára adásával, valamint a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz útján – a weboldalon szereplő ajánlat ráutaló magatartással történő elfogadását jelentő – megrendeléssel.

3.2. Jelen ÁSZF a Szerződő Felek általi jogügylet részévé válik:

a) a weboldalon keresztül történő szerződéskötés esetén az erre vonatkozó nyilatkozat elfogadását jelző ikonra történő rákattintás;
b) a telefonon keresztül történő szerződéskötés esetén a call-center munkatárs rögzített hangfelvétellel igazolható szóbeli tájékoztatását követően a Megrendelő elfogadó nyilatkozata;
c) e-mailen keresztül történő szerződéskötés esetén a Megrendelő részére a visszaigazolásban küldött e-mail csatolmányaként szereplő ÁSZF postafiókba történő megérkezését követően;
d) a kuponon szereplő tájékoztatást követően annak postára adása útján.

3.3. A távollévők közötti szerződés megkötése előtt a Szállító a Kr. 11. § (1) bekezdésében felsorolt körülményekről világosan és közérthető módon tájékoztatja a Megrendelőt. A tájékoztatás az alábbi körülményekre terjed ki különösen:

a) a Szállító cégneve, székhelye, elérhetőségei,
b) a Szállítási (vagy Előfizetési) szerződés lényeges jellemzői,
c) a Termék vételára,
d) a Termék kiszállítására és a vételár megfizetésére vonatkozó legfontosabb tudnivalók,
e) a Szállítási (vagy Előfizetési) szerződés legrövidebb időtartama,
f) az ÁSZF, melyet a Megrendelő a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz útján történő szerződéskötéssel egyidejűleg elfogad.

3.4. Távollévők között kötött szerződés esetén a Megrendelőt megilleti a 14 napon belül történő, indokolás nélküli elállás joga. Amennyiben a szerződés létrejöttére vonatkozó nyilatkozat megtételét követően a Szállító részéről a teljesítés megkezdődik, a Megrendelőt 14 napon belül az indokolás nélküli felmondás joga illeti meg. Az e pontban rögzített jogáról Szállító minden esetben tájékoztatni köteles a Megrendelőt.

3.5. Szállító az ÁSZF rendelkezéseit a weboldalán olyan módon teszi hozzáférhetővé a Megrendelők számára, hogy azok bármikor előhívhassák és tárolhassák azt.

3.6. Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:82. § - 6:85. §, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 5-6. §-aiban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét a weboldal szoftverének szerződéskötésre vonatkozó alkalmazása keretében teljesíti, így tájékoztatást nyújt különösen:

a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni,
b) arról, hogy a megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szállító nem iktatja a szerződést, ezért az utóbb nem lesz hozzáférhető,
c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről,
d) a szerződéskötés lehetséges nyelveként a magyar nyelv használatáról, illetőleg
e) arról, hogy a Szállító nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek.

3.7. Szállító biztosítja, hogy a Megrendelő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

3.8. Szállító köteles a Megrendelő megrendelésének beérkezését a Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

3.9. A kiskorú természetes személy által benyújtott megrendelés semmis. A Szállító ebből származó kárát a vétőképtelen kiskorú gondozójától (szülőjétől vagy gyámjától) követelheti.

IV./
MEGRENDELÉS, UTÁNRENDELÉS, ELŐFIZETÉS


4.1. Megrendelő a megrendelés Szállítóhoz történő 3.1. pont szerinti benyújtásával elfogadja a Szállító weboldalán közzétett ajánlatot, az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, azt elfogadja és nyilatkozik arról, hogy a Szállító az ÁSZF rendelkezéseit vele ismertette.

4.2. Megrendelő a megrendelés során a Szállító részére megadja nevét (cégnevét), címét (székhelyét), telefonos és e-mail elérhetőségét. A megrendelés benyújtásával Megrendelő hozzájárul a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatai Szállító, mint adatkezelő általi kezeléséhez. Megrendelő a jelen ÁSZF 3.2. pont bármely alpontja szerinti elfogadásával egyidejűleg elfogadja továbbá a Szállító https://www.deagostini.com/hu/adatvedelmi-iranyelvek-az-ugyfelek-szemelyes-adatainak-feldolgozasa/ oldalon közzétett Adatvédelmi Irányelveket.

4.3. Ha a Megrendelő nem a Termék sorozatának kezdő időpontjában adja le megrendelését, csak a megrendelés időpontját megelőző legfeljebb kettő lapszámra tarthat igényt a megrendelés keretében. Ha a Megrendelő ennél régebbi lapszámra vagy lapszámokra is igényt tart, úgy utánrendelés keretében megrendelheti azokat a Szállítótól. Utánrendelés esetén Megrendelő előre köteles kifizetni a Termék vételárát. Az utánrendelés keretében megfizetett vételár jóváírását követő 21 napon belül Szállító köteles feladni a Terméket. Az utánrendelésekre vonatkozó rendelések teljesítését a Szállító csak a rendelkezésre álló készletek erejéig biztosítja. Szállító készlethiány esetén jogosult az utánrendelésre vonatkozó rendeléseket elutasítani.

4.4. Előfizetési szerződés esetén a Szállító a weboldalán közzétett kedvezményeket biztosítja Megrendelő számára a szerződés teljes időtartama alatt. Ilyen kedvezménynek minősül különösen a jelen ÁSZF 1. számú mellékletben rögzített árkedvezmény, illetve az ajándékok.
4.5. Előfizetési szerződés esetén, ha a Megrendelő érdekköréből származó ok (különösen fizetési késedelem vagy felmondás) miatt nem kerül sor a szerződés megszüntetésére, úgy a Termék teljes – akár a Szállító által utólag módosított – sorozata kiszállításra kerül.
4.6. Az Előfizetési szerződésnek két típusa a Standard és a Prémium előfizetés. Prémium előfizetés csak korlátozott ideg, a kiadvány 10. számának megjelenéséig rendelhető.
4.7. A Standard előfizetés tartalmazza a Termék és a sorozat időtartama alatt az alábbi ajándéktárgyak kiszállítását:
a) az I. előfizetői csomagban 3 db, Volkswagen modelleket bemutató poszter és a kiadvány első két lapszáma;
b) a második előfizetői csomagtól mindaddig, míg a kiadvány 28. lapszáma is kiküldésre nem kerül, az előfizetői csomagok mindegyike két-két lapszámot tartalmaz. A további előfizetői csomagokban három-három lapszám található (de a megrendelés kezdő lapszámától függően az első csomag tartalma a fent jelzettől eltérő mennyiségű lapszám is lehet).
c) az III. csomagban az aktuális lapszámok mellett található a 2. ajándék (gyűjtőmappa);
d) az V. csomagban az aktuális lapszámok mellett található a 3. ajándék (Volkswagen kulcstartó);
e) a X. csomagban az aktuális lapszámok mellett található a 4. ajándék (Volkswagen termobögre);
f) a XV. csomagban az aktuális lapszámok mellett található az 5. ajándék (A Volkswagen T1 Bully 1:43 méretarányú modellje); végül
g) a VII. előfizetői csomagban az aktuális lapszámok mellett további ajándék (Volkswagen tematikájú egérpad) található – de ez az ajándék csak az előfizetési megrendelésüket 2021.09.06 előtt leadó előfizetőknek jár!
A Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy az egy küldeményben található lapszámok számát változtassa!

4.8. A Prémium előfizetés – a 4.7. pontban foglaltakon túl – az alábbi ajándéktárgyak kiszállítását is magában foglalja:
- a 20. előfizetői csomagban egy 1:24 méretarányú Volkswagen Bogár modell.
- az utolsó előfizetői csomagban egy 30x12x15 cm méretű berendezett, de autómodelleket nem tartalmazó dioráma.

4.9 A Megrendelő megrendelésével egyidőben további gyűjtőmappákat is rendelhet – ezeket rendszeres csomagjaival együtt, kedvezményes áron, 16 lapszámonként kapja, a IX. csomagtól kezdődően.

4.10 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Standard és a Prémium csomag közötti váltásra nincs lehetőség. Ha a Megrendelő a csomagok között váltani szeretne azt az azonnali hatályú felmondással és új szerződés megkötésével teheti meg szerződésszerűen. A 10. lapszám megjelenése után prémium előfizetés indítására nincs lehetőség.

4.11. Szállító tájékoztatja Megrendelőt, hogy az ajándéktárgyak a weboldalán elhelyezett illusztrációktól eltérhetnek. Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy készlethiány esetén azonos minőségű és értékű ajándéktárgyakkal helyettesítse a 4.7.-4.8. pontban megjelölt ajándékokat.

V./
A TERMÉK KISZÁLLÍTÁSA


5.1. Szállító a Terméket előszőr a megrendelés benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2021. június 10-én köteles kiszállítani, ezt követően a kiszállítás 4 hetente péntekenként esedékes.

5.2. Szállító a Termék kézbesítését Magyar Posta közreműködésével végzi 3 munkanapos szállítási határidővel.

5.3. Szállító köteles viselni a Termék csomagolásával és kiszállításával összefüggésben felmerült költségeket.

VI./
A MEGRENDELŐ FIZETÉSI KÉSEDELME


6.1. Ha a Megrendelő elmulasztja a készpénz-átutalási megbízáson szereplő fizetési határidőt késedelembe esik.

6.2. Fizetési késedelem esetén a Szállító írásban, a következményekre való figyelmeztetéssel, póthatáridő tűzése mellett felszólítja a Megrendelőt a fizetési kötelezettsége teljesítésére. A fizetési emlékeztető kiküldése, ha a Megrendelő e-mail címe rendelkezésre áll, az első két alkalommal az elektronikus levelező rendszeren keresztül, majd postai úton, ellenkező esetben minden alkalommal postai úton, nem könyvelt postai küldemény útján történik.

6.3. Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy késedelme esetén a tartozás behajtása érdekében a Szállító erre szakosodott követeléskezelő céget vagy ügyvédi irodát vegyen igénybe. Hozzájárul ahhoz, hogy a tartozás érvényesítésével összefüggő személyes adatai harmadik fél részére az adatkezeléshez szükséges célból és ideig átadásra kerüljenek.

6.4. Szállító tájékoztatja Megrendelőt amennyiben késedelme miatt követeléskezelő cég igénybevétele válik szükségessé, úgy az elmaradt vételár jogcímén fennálló tartozás mellett a közreműködő jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott behajtási költségét is köteles megtéríteni. Szállító tájékoztatja Megrendelőt, hogy a jelen szerződésből származó követelései behajtására a Credit Controll Követeléskezelő és Információ Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) részére adott megbízást. A Credit Controll Kft. a behajtási eljárás során külön meghatalmazás nélkül is jogosult Szállító képviseletére.

VII./
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS


7.1. Szállító a panaszok kezelése céljából ügyfélszolgálatot működtet.

7.2. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

- telefon: +36-1/688-1489 munkanapokon 8:00-20:00 között
- e-mail: volkswagen@suvet.hu
- levelezési cím: 1660 Budapest, Pf.: 397. „Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény – Előfizetés” jelige feltüntetésével.

7.3. Sérült, hibás vagy hiányos lapszám esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul bejelentést tenni az ügyfélszolgálatnál, ezzel egyidejűleg a kifogásolt Termékről fényképfelvételt készíteni és megküldeni az ügyfélszolgálat e-mail címére. A Szállító a panasz elfogadása esetén ismételten intézkedik a Termék kiszállítása iránt.

7.4. Megrendelő szavatossági kifogás esetén jogosult vételár-fizetési kötelezettség nélkül visszaküldeni a Terméket Szállító részére, ennek költségeit azonban ő köteles megfizetni.

7.5. Ha a Megrendelőnek érvényes Előfizetési szerződése van, de nem kapott az 5.1. pont szerint határidőben csomagot, köteles haladéktalanul belejelentést tenni az ügyfélszolgálatnál. A Szállító a panasz elfogadása esetén késedelem nélkül intézkedik a Termék kiszállítása iránt.

VIII./
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE


8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést bármelyik fél, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. A ráutaló magatartással közölt felmondás (például a Termék visszaküldése a Szállítónak) is hatályosnak tekintendő azzal, hogy a szerződés ebben az esetben a magatartás tanúsításának napján szűnik meg.

8.2. Szállító felfüggeszti az Előfizetési szerződést, ha a Megrendelő fizetési késedelembe esik és a Szállító a 6.3. pont alapján követeléskezelő cég vagy ügyvédi iroda közreműködését kénytelen igénybe venni addig, amíg a Megrendelő a szolgáltatás folytatását külön, írásban nem kéri.

IX./
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9.1. Szállító jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Megrendelők weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések

a) eseti megrendelések esetén a szerződésmódosítás hatálybalépését követő naptól számított első megrendelés benyújtásával,
b) előfizetési szerződések esetén a szerződésmódosítás hatálybalépését követő naptól számított első lapszám átvételével
válnak hatályossá a Megrendelővel szemben.

9.2. A Termék a Szállító tulajdona, tartalma és formai elemei a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll.

9.3. Szállító a Megrendelő adatait a szerződéskötéssel, a Termékkel, a teljesítéssel, a számlázással, a követelés érvényesítésével, a hibabejelentéssel kapcsolatos kérdésekkel, további üzleti ajánlat küldésével összefüggésben bizalmasan kezeli. Szállító adatkezelésének részletes szabályait, az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező 4.2. pont szerinti Adatvédelmi Irányelvek tartalmazzák.

9.4. Szerződő Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés, egyéb értesítés csak magyar nyelven érvényes és hatályos.

9.5. Megrendelő a megrendeléssel összefüggésben a Szállító rendelkezésére bocsátott adataiban bekövetkezett változásról haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót. A változásról szóló értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített értesítést vagy kiszállított küldeményt átvettnek kell tekinteni. Megrendelő az értesítési kötelezettségének elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.

9.6. Szerződő Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ha a tárgyalások nem vezetnének eredményre, a Szerződő Felek a szerződésből származó vagyoni jogvitáik elbírálására kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, hatáskör hiányában a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét, egyéb jogvitáik tárgyában pedig a Budapesti Békéltető Testülethez fordulnak.

9.7. Jelen ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a Szerződő Felek között a szerződés tárgyában esetleg korábban létrejött bármilyen írásbeli vagy szóbeli megállapodás, valamennyi szokás, amelynek alkalmazásában a Szerződő Felek korábban megegyeztek, és valamennyi gyakorlat, amelyet korábban egymás között kialakítottak hatályát veszti és jogviszonyukban jelen ÁSZF rendelkezései irányadók, amely a Szerződő Felek valamennyi, általuk lényegesnek minősített kérdésben való teljes megállapodását tartalmazza.

9.8. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

9.9. Megrendelő a megrendelés Szállítóhoz történő benyújtásával kijelenti, hogy

a) az ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte és azokat kifejezetten elfogadta,
b) a jogszabályoktól eltérő rendelkezésekről a Szállító külön tájékoztatta, amely tájékoztatást megfelelőnek tartja, mindezen rendelkezéseket megismerte, tudomásul vette, azokat kifejezetten elfogadja, továbbá
c) a Szállítási szerződést mindezen rendelkezésekkel együttesen érvényesen létrejöttnek tekinti.

9.10. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Ekertv., valamint a Kr. rendelkezései irányadók.

9.11. Jelen ÁSZF a kihirdetését követő napon lép hatálya.

9.12. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a már folyamatban lévő Előfizetési szerződésekre is.

Budapest, 2023. február 24.

Elfogadta és közzétette:

DE AGOSTINI PUBLISHING S.p.A.
szállító
sk.1./ számú melléklet
Díjszabás


Lapszám Újságárusoknál Szállítónál Utánrendelés
Standard előfizetés Prémium előfizetés Eseti megrendelés Érvényes előfizetéshez kapcsolódva, de csak a megrendelés kezdő száma előtti lapszámokra
1. szám990,- Ft990,- Ft9190,- Ft990,- Ft + 799 Ft szállítási díj990,- Ft
2. szám1990,- Ft1990,- Ft1990,- Ft1990,- Ft + 799 Ft szállítási díj1990,- Ft
3-23. számok3290,- Ft2790,- Ft3290,- Ft3290,- Ft + 799 Ft szállítási díj3290,- Ft
24-43. számok3390,- Ft2790,- Ft3290,- Ft3390,- Ft + 799 Ft szállítási díj3390,- Ft
44. számtól3890,- Ft3290,- Ft3790,- Ft3890,- Ft + 799 Ft szállítási díj3890,- Ft
gyűjtőmappa-1390,- Ft1390,- Ft1790,- Ft + 799 Ft szállítási díj-


A táblázatban szereplő összegek az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.


2./ számú melléklet
Behajtási költség


A követeléskezelő cég részére átadott ügyenként
3.900,- Ft + 27% ÁFA