Obchodní a reklamační podmínky společnosti De Agostini Deutschland GmbH

Preambule
Tyto Obchodní a reklamační podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základě smlouvy o dodávce periodika formou předplatného (dále jen „Smlouva o předplatném”) uzavřené mezi společností De Agostini Deutschland GmbH (dále jen „Vydavatel”) a zákazníkem (dále jen „Předplatitel”) prostřednictvím internetových stránek Vydavatele na adrese www.legendarniautomobily.cz, prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo objednávkového kuponu. Tyto Obchodní a reklamační podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Vydavatele a Předplatitele při objednávce a dodávce předplatného periodik vydávaných Vydavatelem.

Tyto Obchodní a reklamační podmínky vymezují a upravují způsob uplatnění práva Předplatitele spotřebitele z vadného plnění Vydavatelem (dále jen „reklamace”), jakož i postup a vyřízení reklamace Vydavatelem.

V případě objednávky periodika prostřednictvím internetových stránek Vydavatele Předplatitel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními a reklamačními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Vydavatel poskytne Předplatiteli na základě jeho žádosti Obchodní a reklamační podmínky v papírové podobě.

1. Kontaktní údaje Vydavatele
Název: De Agostini Deutschland GmbH
Sídlo: Wexstrasse 16, 20355 Hamburg, Německo
IČ: HRB 41602
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Hamburg
Telefon: 246017119
Email: legendarni.automobily@deagostini.cz
Kontaktní adresa: Comdata Czech a.s., P.O. Box 17, 190 03 Praha 93

2. Informace
Periodika jsou Vydavatelem vydávána vždy v ucelených kolekcích, přičemž jednotlivá čísla kolekce jsou vydávána postupně pod daným titulem kolekce dle harmonogramu Vydavatele. Dodávku kolekce si Předplatitel může objednat zpravidla od aktuálně vydaného čísla kolekce.

Informace o cenách kolekcí periodik uváděných na internetových stránkách www.legendarniautomobily.cz provozovaných Vydavatelem či v objednávkovém kuponu, popř. sdělené telefonicky v případě objednávky po telefonu, jsou uváděné včetně všech daní a poplatků. Ceny jsou závazné s výjimkou zjevných chyb a platné v době odeslání objednávky Předplatitelem.

Vydavatel umožňuje úhradu předplatného periodika prostřednictvím internetového bankovnictví, bankovního převodu nebo poštovní poukázky. Vydavatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na určení způsobu platby.

Uzavřená Smlouva o předplatném je Vydavatelem archivována po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. Vydavatel neumožňuje Předplatiteli ani třetí osobě přístup k uzavřeným Smlouvám o předplatném.

3. Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy prostřednictvím internetových stránek Vydavatele

Předplatitel může uzavřít Smlouvu o předplatném prostřednictvím internetových stránek s Vydavatelem tak, že přijme návrh na uzavření smlouvy na internetových stránkách Vydavatele vyplněním objednávkového formuláře u příslušné kolekce periodika. Předplatitel zvolí počáteční číslo příslušné kolekce periodika, od nějž žádá zahájit dodávku předplatného, a dále, zda žádá zakoupit také pořadače na časopisy kolekce.

Předplatitel má právo kdykoliv před odesláním objednávky zkontrolovat či měnit požadované plnění včetně všech osobních údajů, které do objednávky vložil.

Smlouva o předplatném vzniká odesláním objednávky Předplatitelem a jejím přijetím Vydavatelem. Předplatitel odesláním objednávky zároveň bere na vědomí, že je povinen za zboží zaplatit cenu uvedenou v objednávce. Vydavatel po přijetí výše uvedené objednávky neprodleně odešle na e-mailovou adresu zadanou Předplatitelem potvrzení o přijetí jeho objednávky, ledaže by přijetí objednávky bránily objektivní okolnosti na straně Vydavatele. V případě nemožnosti přijetí objednávky o tom Vydavatel bezodkladně informuje Předplatitele.

Součástí tohoto potvrzení je i hypertextový odkaz na Obchodní a reklamační podmínky, které jsou součástí uzavřené Smlouvy o předplatném.

Uzavření smlouvy po telefonu

Předplatitel může uzavřít Smlouvu o předplatném s Vydavatelem po telefonu na tel. čísle 246 017 119.

V průběhu hovoru Vydavatel sdělí Předplatiteli alespoň svoji totožnost, popř. adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj, označení zboží a popis jeho hlavních vlastností, cenu zboží včetně všech daní a poplatků, údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu a údaj o nejkratší době, po kterou bude Smlouva o předplatném strany zavazovat. Obchodní a reklamační podmínky, obsahující ostatní údaje, obdrží Předplatitel v papírové podobě na jím uvedenou adresu nejpozději s první dodávkou zboží.

Smlouva o předplatném vzniká sdělením objednávky Předplatitelem a jejím přijetím Vydavatelem.

Uzavření smlouvy prostřednictvím objednávkového kuponu

Předplatitel může uzavřít Smlouvu o předplatném s Vydavatelem zasláním objednávkového kuponu na kontaktní adresu Vydavatele Comdata Czech a.s., P.O. Box 17, 190 03 Praha 93. Předplatitel do objednávkového kuponu vyplní své údaje včetně tel. čísla a e-mailu, zvolí počáteční číslo příslušné kolekce periodika, od nějž žádá zahájit dodávku předplatného, a dále, zda žádá zakoupit také pořadače na časopisy kolekce.

Smlouva o předplatném vzniká odesláním objednávkového kuponu Předplatitelem a jeho přijetím Vydavatelem. Předplatitel odesláním kuponu zároveň bere na vědomí, že je povinen za zboží zaplatit cenu uvedenou v kuponu. Vydavatel po přijetí kuponu neprodleně potvrdí Předplatiteli přijetí jeho objednávky písemně, telefonicky či e-mailem, ledaže by přijetí objednávky bránily objektivní okolnosti na straně Vydavatele. V případě nemožnosti přijetí objednávky o tom Vydavatel bezodkladně informuje Předplatitele.

Předplatitel obdrží Obchodní a reklamační podmínky v papírové podobě na jím uvedenou adresu nejpozději s první dodávkou zboží.

Doba trvání smlouvy, jazyk smlouvy

Smlouva o předplatném se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu distribuce dané kolekce objednané Předplatitelem. Smlouva o předplatném zavazuje Předplatitele po celou dobu distribuce dané kolekce objednané Předplatitelem, nedojde-li ke zrušení objednávky Předplatitelem.

Smlouva o předplatném je uzavírána v českém jazyce.

4. Doručování zboží

Dodávka zboží probíhá zpravidla po dvou na sebe navazujících číslech z příslušné kolekce. Vydavatel se zavazuje uskutečnit první dodávku objednaných a již vydaných čísel dané kolekce nejpozději do 4 týdnů od potvrzení objednávky Vydavatelem. Termíny následujících dodávek jsou stanoveny Vydavatelem dle harmonogramu dodávek pro příslušnou kolekci.

Předplatitel je povinen zboží převzít a do 14 dnů od převzetí zboží za něj zaplatit cenu určenou ve Smlouvě o předplatném. Doklady vztahující se ke zboží předá Vydavatel Předplatiteli při převzetí zboží.

Na základě žádosti Předplatitele Vydavatel v písemné formě (e-mailem) potvrdí, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Předplatitel tato práva uplatnit.

V případě prodlení Předplatitele s převzetím zboží má Vydavatel právo po uplynutí dodatečné lhůty, na kterou Předplatitele e-mailem prokazatelně upozorní a ve které poskytne Předplatiteli novou přiměřenou lhůtu k převzetí zboží, od Smlouvy o předplatném odstoupit.

Náklady na dodání zboží nese Vydavatel.

Předplatitel může rovněž objednat jednotlivá starší čísla z kolekcí periodika prostřednictvím zákaznického centra.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Učiněnou objednávku může Předplatitel zrušit kdykoli písemně, telefonicky nebo emailem vždy do 14 dnů po obdržení jednotlivé zásilky zboží.

Předplatitel spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy o předplatném do 14 dnů od převzetí první zásilky zboží. Za dodržení této lhůty je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře Předplatitelem spotřebitelem na e-mailovou adresu, případně písemně na adresu Vydavatele v poslední den této lhůty.

V případě odstoupení od Smlouvy o předplatném Předplatitelem spotřebitelem je Vydavatel povinen vrátit všechny peněžité prostředky, které od Předplatitele spotřebitele na základě Smlouvy o předplatném získal, a to stejným způsobem jakým platbu přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Předplatitele spotřebitele od Smlouvy o předplatném. V případě souhlasu Předplatitele spotřebitele mu Vydavatel může peněžité prostředky vrátit i jiným způsobem.

V případě odstoupení od Smlouvy o předplatném nese náklady spojené s navrácením zboží Předplatitel spotřebitel.

Předplatitel spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy o předplatném, Vydavateli zaslat nebo předat dodané zboží. Vydavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Předplatitel spotřebitel zboží předá nebo prokáže jeho odeslání.

V případě odstoupení od Smlouvy o předplatném je Předplatitel spotřebitel povinen vrátit dodané zboží nepoškozené. Předplatitel je povinen vydat kromě vráceného zboží i veškeré s tím související plnění (dárky apod.) včetně toho, oč se obohatil. Pokud tak neučiní, bude to ze strany Vydavatele považováno za bezdůvodné obohacení. Pokud vydání souvisejícího plnění není ze strany Předplatitele možné, má Vydavatel nárok na peněžitou náhradu v obvyklé výši.

Předplatitel spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, vzniklé v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V tomto případě je Vydavatel oprávněn vůči Předplatiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Vzorové odstoupení od Smlouvy o Předplatném je k dispozici zde.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Vydavatel odpovídá Předplatiteli spotřebiteli za to, že zboží v souladu s § 2161 občanského zákoníku v době převzetí Předplatitelem spotřebitelem:

a) má ty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Vydavatel nebo výrobce popsal nebo které Předplatitel spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se hodí k účelu, který pro její použití Vydavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Předplatitel spotřebitel je oprávněn uplatnit u Vydavatele právo z vadného plnění nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Výše uvedené se neuplatní v případě vad:

a) na základě kterých došlo k ujednání nižší kupní ceny zboží;
b) vzniklé z opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
c) u použitého zboží odpovídající míře používání a opotřebení, které zboží mělo při převzetí Předplatitelem spotřebitelem;
d) vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti);
e) vzniklé na základě nesprávného užívání, skladování, údržby, neoprávněným zásahem Předplatitelem spotřebitelem nebo mechanickým poškozením.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Předplatitelem spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Předplatitel spotřebitel požadovat i dodání nové věci; není-li to možné, může Předplatitel spotřebitel od Smlouvy o předplatném odstoupit. V případě, že se vada týká pouze součásti věci, může Předplatitel spotřebitel požadovat jen výměnu součásti věci. V ostatních případech má Předplatitel spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu.

V případě odstranitelné vady má Předplatitel spotřebitel právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo odstoupit od Smlouvy o předplatném, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Pokud Předplatitel spotřebitel některé z výše uvedených práv nevyužije, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Předplatitel spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Vydavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Vydavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Předplatiteli spotřebiteli působilo značné obtíže.

Vydavatel není povinen nároku Předplatitele spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že Předplatitel spotřebitel před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

U vad zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost uvedená výše, se uplatní odpovědnost za vadné plnění znamenající podstatné či nepodstatné porušení smlouvy.

Vydavatel odpovídá za tyto vady vzniklé po převzetí u spotřebního zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě je Předplatitel povinen oznámit vadu Vydavateli bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. V případě oznámení vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Předplatitel právo na:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) bezplatné odstranění vady opravou;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

V případě vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Předplatitel spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, kdy Předplatitel spotřebitel o vadě na zboží ví a přesto zboží s touto vadou dále užívá, Vydavatel neodpovídá za rozsah poškození, které na tomto zboží tato vada dalším užíváním způsobí.

Vydavatel si vyhrazuje právo zkrátit tuto záruční dobu až na polovinu, tzn. na 12 měsíců, v případě prodeje použitého zboží. V tomto případě vyznačí Vydavatel tuto dobu v prodejním dokladu nebo v potvrzení vydaném Vydavatelem na základě sdělení Předplatiteli spotřebiteli ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění.

Uplynutím výše uvedených dob nelze právo z vadného plnění u Vydavatele uplatnit, ledaže se smluvní strany nedohodnou nebo tak stanoví zvláštní právní předpis.

7. Uplatnění, postup a způsob vyřízení reklamace

Předplatitel je oprávněn uplatnit reklamaci v souladu s těmito Obchodními a reklamačními podmínkami a příslušnými právními předpisy u Vydavatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady na zboží, a to na kontaktní adrese (osobně či prostřednictvím přepravní služby), telefonním čísle či e-mailové adrese Vydavatele uvedené v čl. 1 těchto Obchodních a reklamačních podmínek během jeho provozní doby, přičemž Vydavatel pro tyto případy zabezpečuje během této provozní doby přítomnost pracovníka pověřeného přijímáním reklamací.

V případě, kdy Předplatitel uplatní některé z práv vadného plnění písemně, prostřednictvím přepravní služby nebo elektronicky, uvede zde své údaje, vadu věci, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace). Nezvolí-li Předplatitel spotřebitel své právo z vadného plnění včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Předplatitel spotřebitel je povinen v případě uplatnění reklamace prokázat nákup zboží.

Vydavatel potvrdí v písemné formě Předplatiteli, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Předplatitel spotřebitel není oprávněn bez souhlasu Vydavatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Vydavatel je povinen ihned, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení Předplatiteli spotřebiteli v této lhůtě sdělí.

Reklamaci Předplatitele spotřebitele, včetně odstranění vady, Vydavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se Vydavatel s Předplatitelem spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Vydavateli nebo do místa určeného k opravě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany Vydavatele.

Odmítne-li Vydavatel odstranit vadu věci, může Předplatitel spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Vydavatel se zavazuje o vyřízení reklamace Předplatitele spotřebitele písemně informovat (e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS).

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Předplatitel spotřebitel povinen si věc vyzvednout, přičemž záruční doba po dobu, kdy Předplatitel spotřebitel zboží nemohl takto užívat, neběží. V případě způsobu vyřízení reklamace výměnou zboží neběží Předplatiteli spotřebiteli nová lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění a záruční doba se prodlužuje pouze o dobu trvání této reklamace.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, náleží Předplatiteli spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

8. Ochrana osobních údajů

Vydavatel, jakožto správce osobních údajů, je oprávněn zpracovávat osobní údaje Předplatitele v rozsahu osobních údajů, které Předplatitel uvede v objednávkovém kuponu nebo formuláři, pro účely realizace objednávky. Osobní údaje Předplatitele mohou být předány ke zpracování jiným osobám ze skupiny De Agostini, popř. jejich obchodním partnerům, jejichž identifikace bude v takovém případě uvedena na internetových stránkách www.deagostini.cz. Nebude-li z příslušných právních předpisů vyplývat něco jiného, osobní údaje Předplatitele nebudou moci být bez jeho souhlasu zpřístupněny jiným osobám. Osobní údaje Předplatitele budou zpracovávány automaticky. Pokud je Předplatitel poskytne v jiné než elektronické formě, budou zpracovávány rovněž manuálně. Předplatitel má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, jakož i další práva stanovená příslušnými právními předpisy. Předplatitel poskytuje své osobní údaje dobrovolně.

Předplatitel odesláním objednávky souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu osobních údajů uvedených v objednávkovém kuponu nebo formuláři pro marketingové účely (za účelem nabízení obchodu a služeb) a se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém kuponu nebo formuláři Vydavatelem, a to na dobu 10 let. Předplatitel dále souhlasí, že jeho osobní údaje včetně e-mailové adresy mohou být předány dalším osobám ze skupiny De Agostini, popř. jejich obchodním partnerům, jakožto správcům osobních údajů, a tyto osoby je budou moci ve stejném rozsahu zpracovávat pro marketingové účely a zasílat mu obchodní sdělení elektronickými prostředky. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení není podmínkou realizace objednávky.

Předplatitel může kdykoliv Vydavateli sdělit, že si nepřeje dostávat další obchodní sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s přijetím obchodního sdělení.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Vydavatelem a Předplatitelem řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky.

Předplatitel spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Předplatitel spotřebitel se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem mezi Vydavatelem a Předplatitelem spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci.

Předplatitel spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ostatní

Veškeré publikované materiály v rámci vydávaných periodik podléhají ochraně dle autorského zákona (č. 121/2000 Sb.). Kopírování, rozšiřování, publikování a pozměňování jakéhokoli materiálu nebo jeho části k jinému než osobnímu užití a jejich další šíření je bez písemného souhlasu Vydavatele zakázáno.

V případě, že Předplatitel objedná neobvyklé množství zboží nebo zboží, které nemá Vydavatel běžně skladem, může Vydavatel požadovat úhrady zálohy. O tomto požadavku Vydavatel informuje Předplatitele bez zbytečného odkladu po obdržení jeho objednávky.

Dárky jako bonusy k dodávanému zboží se mohou vzhledem mírně lišit od dárků vyobrazených v propagačních materiálech Vydavatele. V případě vyčerpání zásob je Vydavatel oprávněn dárky nahradit jinými dárky stejné nebo lepší kvality. Trvání nabídky dárků může být časově omezeno. Na obdržení dárků není právní nárok a nelze je soudně vymáhat.

Vydavatel sděluje veškeré ústní i písemné informace o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží podle nejlepšího vědomí a informací získaných vlastní zkušeností nebo informací poskytnutých výrobcem či dodavatelem.

Ostatní případy, které nejsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva o předplatném a otázky související se řídí českým právem. Změny těchto Obchodních a reklamačních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto Obchodní a reklamační podmínky jsou platné od 15. 12. 2016.